Skottarenna: en stabel med rennebukker

Langs rennetraseen ligger det flere stabler med rennebukker slik som denne. Utførelse og dimensjoner tyder på at selve trerenna var festet til og lå inne i den avkuttede V-en som bukken dannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Sep 2013

Skottarenna: traseen etter at Atjernbekken er krysset

Av Odd Tore Saugerud

Traseen til Skottarenna gikk stort sett nær østsiden av den lange myra langs Skottabekken til den krysset Atjernbekken øst for bekkemøtet med Skottabekken. Deretter fulgte den en myrtarm mot nord og krysset det småkollete partiet videre i en liten dal. Herfra, og et stykke videre nordover, er røysene av materialer større og med kortere mellomrom, slik at det ikke er vanskelig å følge rennetraseen videre.

04 Sep 2013

Skottarenna: de første rester etter Skottarenna

Av Odd Tore Saugerud

Skottakanalen på bilde nr. 20019 stopper ved veien 140 meter syd for Skottakrysset. Der startet Skottarenna, som først gikk i utsprengt renne 40 meter øst for veien, og deretter fortsatte på vestsiden under Skottakrysset og så på østssiden av Skottabekken videre. Bildet viser de første sikre sporene etter Skottarenna rett nedenfor veiskråningen nord for Skottakrysset. Slike røyser av impregnerte materialer er de eneste sporene etter renna helt til etter den har krysset Atjernbekken. Sporene viser at renna har gått i skråningen mot veien for å holde jevnt fall langs de lange myrstrekningene langs Skottabekken. I forhold til da renna ble anlagt i 1935 er terrenget her forandret av veien fra 1960.

28 Aug 2013

Spor etter tømmerrenna ved demningen i Nordre Heggelivann

Av Odd Tore Saugerud

Bilde nr. 20028 viser hoveddemningen ved Nordre Heggelivann. Demningen fra 1935 ble bygget med rennestart på vestsiden for fortsatt å ha en mulighet til å fløte til Søndre Heggelivann, dit det kom skogsbilvei i 1950. Da ble igjen tømmeret fløtet sydover for å bli fraktet med tømmerbil fra demningen i Søndre Heggelivann. Terrenget er tilgrodd og uoversiktlig her, men den utsprengte hylla på bildet var enten underlag for tømmerrenna eller anleggs- eller vedlikeholdsvei i forbindelse med renna.