Grimsvannsputten: inntaket til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven

Grimsvann har i nordenden en demning og en kanal videre mot nord, begge deler kunstferdig utført i gråstein. Dette er starten på vannets reise til Grimsvannsputten, og derfra ca. 50 meter videre mot nord, før det forsvinner inn i et hull i åssiden som vist på dette bildet. Det er en loddrett sjakt rett ned i tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven, godt inngjerdet med solid gjerde. Det er også andre byggverk og installasjoner på dette stedet, men funksjonen til disse er ikke avklart ennå.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2017

Grimsvannsbekken: en klopp med humoristisk merking

Av Odd Tore Saugerud

Skiforeningens klopp over Grimsvannsbekken rett syd for Grimsvannsputten har en advarsel om HØYSPENNING - LIVSFARE. At det er fare forbundet med å gå over det ganske råtne og svært glatte plankedekket, er nok riktig. Høyspenningen må imidlertid den som går over, selv sørge for.

19 Sep 2017

Gjerdingdammen: inntaket til tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven

Av Odd Tore Saugerud

Noen har kanskje undret seg over at det ikke er noen reguleringsanordning i demningen ved utløpet fra Gjerdingen, men bare et overløp. Dette bildet gir svaret. I dette huset er reguleringsventilen for tunnelen Gjerdingen – Store Daltjuven, og rett utenfor dette er tunnelinntaket som går helt ned til reguleringsdybden på syv meter.

18 Sep 2017

I Glitrelia naturreservat

Av Anka Nordenborg

Glitrelia naturreservat ble opprettet i 2015 for å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold. Her finner man gammelskog av gran med innslag av skogstyper som gråor- heggeskog, høystaudegranskog og riksumpskog. Det går fin gulmerka sti fra Glitre sanatorium opp langs vestsiden av Oppegårdskollen som etter hvert svinger østover og kommer ut på Oppegårdsveien litt ovenfor Abbortjern. Ved Abbortjern er det en fin rasteplass.