Holtnesdalen: kart med stier

For vandring i Holtnesdalen naturreservat kan det være nyttig å vite hvor stiene er. På dette kartet er hovedstien (del av Blekkulfstien) og stien merket med skilt med hvit mann på rød bunn tegnet inn. Med en ekvidistanse på én meter gir det et brukbart inntrykk av hvor bratt terrenget er. Grunnlaget er Skiforeningens Turplanlegger med tilleggsinformasjon.

Edit

Eldre bilder i kategori: Diverse

17 Nov 2020

Orienteringskart Gaupesteinmarka vest M 1 : 20 000, ekv. 5 m, utgitt 1973

Av Odd Tore Saugerud

Dette o-kartet er fra starten av første kartrevolusjon for o-kart. Det er mer detaljert enn tidligere o-kart, men fortsatt uten standardiserte kartsymboler og angivelse av løpbarhet. I forhold til målestokken er det meget detaljert, og derfor vanskelig å lese i fart. For bedre gjengivelse av terrenget kan avstanden mellom høydekurvene justeres slik at f.eks. mindre søkk blir synlige. En svakhet med et så gammelt kart er at det ikke skiller mellom skrenter og stup, men på dette kartet er det stort sett bare stup (ikke passerbare) som er tegnet inn.

17 Nov 2020

Digitalt kart Ut.no M 1 : 15 000 (omtrent), ekvidistanse 5 m, versjon 2020

Av Odd Tore Saugerud

Dette er DNTs digitale kart på nettstedet Ut.no. Det er lett tilgjengelig som app på mobiltelefonen, og har GPS for visning av posisjon. Det kan zoomes i mange trinn, og forandrer da ekvidistansen fra 20 meter ved liten målestokk til 5 meter ved middels målestokk og 1 meter ved de største målestokkene. Disse kartene har en del særegenheter, som at detaljeringsgraden forandres når det zoomes inn og stedsnavn flytter seg. Det som er skrevet her, gjelder også for Skiforeningens digitale kart som ser nesten likt ut. Kartet bør sees i full størrelse, én pixel på bildet er én pixel på skjermen.

18 Nov 2019

Kart over industriruiner langs Myllselva

Av Odd Tore Saugerud

Selv om det er satt opp oppslagstavler ved de fleste av sporene etter tidlig industri langs Myllselva, har disse bare bilder, ikke kart. Det er derfor ikke alltid enkelt å finne sporene i terrenget. Dette kartet er basert på Markadatabasens kart fra november 2019. Ruiner og spor er tegnet inn på grunnlag av observasjoner i terrenget og GPS-målinger, og markert med røde sirkler. Målestokken skrevet direkte ut på A4-ark er 1 : 18 000, ekvidistanse 5 meter. Kartet bør skrives ut på høyoppløsningspapir.