Oversiktskart - Gamle Ringeriksvei

Beskrivelse

Den gamle Ringeriksveien brukes nå mest til tømmertransport på vinterføre og som turistvei. Den går over Krokskogen fra Lommedalen i Bærum (Bærums Verk) til Sundvollen ved Tyrifjorden. Den ender i Krokkleiva ned gjennom et skar i bergveggen. Den gamle riksveien over Krokskogen var en viktig etappe av Den bergenske kongevei som ble åpnet i 1805. Selve Krokkleiva er fredet. (Kilde: Storenorskeleksikon.no)

Den første beretningen om veien over Krokskogen har man fra Oslobiskopen Jens Nilssøn, som 2/9-1594 reiste på visitas til Ringerike, men man vet ikke nøyaktig hvilken vei han fulgte. i 1716 kom Karl den 12.'s hærmenn over Krokskogen fra Lommedalen frem til Nordkleiva. Der stod slaget på det stedet som i dag heter Tavleskaret, etter det oppsatte minnesmerket der.

Mange veier ble anlagt i forbindelse med kjøring av trekull til Bærum Jernverk på 1700- og 1800-tallet. Restene av disse veiene finnes i dag igjen som gjengrodde stier. Etter hvert krevde forbindelsen Christiania-Ringerike en bedre veistandard, og i 1791 besluttet Peder Anker å bygge ut strekningen mellom Johnsrud i Lommedalen og Sundvollen i Hole. Veien ble ferdig rundt 1805, og lå etter datidens veikrav som en rett strek over Krokskogen. Traséen fulgte terrenget mer enn den veien vi i dag kjenner som Krokskogveien, Gamle Ringeriksvei eller Bergenske kongevei. Likevel hviler det fortsatt en stemning av historisk idyll over Krokskogveien fra Sundvollen til Lommedalen. Krokskogveien var hovedforbindelsen fra Christiania til Ringerike frem til 1859-60, da nyveien over Sollihøgda og Skaret ble åpnet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gamle Ringeriksvei