#611: Djupdalen

Moh.: 268 m

Oversiktskart - Djupdalen

Beskrivelse

Kalles både Djupdalen og Djupedalen. Trang dal som ligger syd i Hole og nord i Bærum, der den går over til Kjaglidalen. Isielva renner gjennom dalen. Det er ofte gode skiforhold her, selv om det er mildt og vanskelig andre steder. Lav temperatur langs elvedraget sørger for det.

Djupdalen er vernet som landskapsverneområde. Verneområdet består av en forkastningsdal som strekker seg fra Nordre Kjaglia nord for Skui og ca. 8 km i nord-nordvestlig retning mot Bureheim. Dalen er V-formet og dalbunnen er preget av Isielva og dens arbeid. Noen steder er dalsidene så bratte at dalen slynger seg gjennom juv.

Djupdalen er en vill dal der berggrunnen består av den spesielle bergarten rombeporfyr. Skogen domineres av gran med innslag av edelløvskog. De sørlige deler av dalen huser et usedvanlig stort mangfold av vegetasjonstyper, plantearter og plantesamfunn. I tillegg finnes en rekke sjeldne og plantegeografisk interessante arter.

Djupdalen har i tidligere tider vært benyttet til beite, jakt og fiske. Nede i dalen finnes spor etter bosetninger og livlig ferdsel mens de øvre delene har vært mindre brukt.

Vernet av dalen har først og fremst vært begrunnet utfra geologiske kriterier. Djupdalen er det eneste området hvor det finnes en komplett lagserie av lavabergartene på Krokskogen. Det var her en først forsto dannelsesrekkefølgen og oppbygningen av lavabergartene som bredte seg ut over Krokskogen i permtiden for 250 mill år siden. Området egner seg derfor godt til geologisk forskning og undervisning. Kilde: (www.hole.kommune.no)Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Djupdalen