Oversiktskart - Viksetra

Beskrivelse

Åpen og hyggelig setervoll. Husene ble p.g.a. drikkevannsrestriksjoner revet i 1941, og delvis gjenreist på Seterroa ved Storflåtan. Gården Mo i Norderhov (dikteren Jørgen Moe var fra denne gården) brukte å setre her. Jørgen Moe var ofte på Vikseter og skrev mange av sine dikt her. En gutt på krøtterleting (senere skomaker Ole J. Bånøtjern) fant omkring 1860 mellom stokkene i Storhuset den eldste original fra dikterens hånd: "Jeg sad ved Haukevand og lyttede til Måltrostens tale. Her er Bække, her er Dale, Inde i Skovene ere Trækfuglenes Sale. Den stemmer sin Musik til Solen der skal dale". Kilde: Vandringer i Oslos stormark og KrokskogenEdit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Viksetra